Digital ads

Quảng cáo trên các nền tảng online

STT Kênh Hình thức Mô tả Đơn giá
1 Facebook Post engagement Tương tác post 3,000đ / tương tác
    Like page Tăng like fanpage 3,000đ/ like
    Video Video view 150đ/ CPV
    Click to web Traffic kéo về web 3,000đ/ CPC
2 Google Keyword Quảng cáo từ khóa Liên hệ trực tiếp
    Display Quảng cáo banner Từ 5,000đ/ CPC
    Display Quảng cáo banner Từ 20,000đ/ CPM
3 Youtube Search Page Tìm kiếm trang 600đ/ CPV
    Homepage Trang chủ Liên hệ trực tiếp
    Bumper   100,000đ/ CPM
    In-stream   600đ/ CPV
4 Zalo     Từ 5,000đ/ CPC
5 Eclick     Từ 8,800đ/ CPC
6 ADX     Từ 5,000đ/ CPC